سلام یعنی خداحافظ

 

تکلیف تمام ترانه های ن از همین اول بسم ا... بوسه معلوم است

سلام یعنی خداحافظ

خداحافظ جای خالی بعد از من غریب

خداحافظ سلام آبی امن آسوده

ستاره ی از شب گریخته ی هم روز من... عزیز هنوز من

خداحافظ همین که گفتم دیگر به هیچ پرسشی پاسخ نمی دهم

سلام یعنی خداحافظ.. کوچه های آشتی کنان دلواپسی

عصر قشنگ عجیب

ماه معطر اطلسی های ای قدیم... خداحافظ

سلام سهم کوچکی از وسعت سادگی

سایه نشین آب و هم پیاله تشنگی سلام

سلام اولاد اولین بوسه از شرم گل و گونه های حلال

سلام ستاره از شب گریخته ی هم روز من..

عزیز همیشه و هنوز من سلام

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید